Kjøpsvilkår SMARTVVB

a. Generelt

Kjøpsvilkårene gjelder for kjøp av SMARTVVB, heretter kalt SMARTVVB, gjennom Gudbrandsdalsenergi internettsider eller andre egnede salgskanaler. Du godkjenner kjøpsvilkårene når du bekrefter din bestilling.

Selger: Betegner WATTLET AS
Organisasjonsnummer 920 951 368
Gudbrandsdalsvegen 194
2619 Lillehammer
Norge

Kjøper: Betegner den personen som er oppgitt som kjøper i bestillingen. Benevnes i det videre med personlig pronomen i andre person (du, deg, din eller ditt). Når du bestiller SMARTVVB aksepterer du vilkårene i denne avtalen, og forplikter deg til å følge disse i sin helhet.

Kjøpsvilkårene utgjør sammen med selve kjøpet og ordrebekreftelsen det samlede avtalegrunnlaget for handelen.

SMARTVVB leveres kun til fastlands-Norge.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert av forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Du finner disse lovene på lovdata.no

b. Bestillings- og avtaleprosess

Kjøpet er bindende for begge parter når bestillingen er registrert hos oss. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, dette er nærmere beskrevet i punkt 6.

Du får en ordrebekreftelse fra WATTLET AS når kjøpet av SMARTVVB er gjennomført. Ordrebekreftelse mottar du på e-post.

c. Priser

Priser er oppgitt inklusive merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet fremkommer før du fullfører kjøpet, og inkluderer alle utgifter forbundet med kjøpet som for eksempel utgifter til porto, frakt, emballasje m.m. Uavhentede pakker belastes med et gebyr på 250 kr + kostnader til returfrakt.

d. Betaling

Kjøp av SMARTVVB overføres betaling via Dintero, der betaling må gjøres med et av følgende betalingskort via Dintero og inneholder kjente betalingsalternativer som Vipps, VISA, Mastercard.

e. Levering

Normalt sendes bestilte varer innen 3 virkedager etter bestilling. Dette forutsetter tilgjengelighet på lager. Alle leveringstider som oppgis på våre nettsider må anses som veiledende.

Ved betydelige forsinkelser vil du bli informert om dette.

SMARTVVB leveres av våre distribusjonspartnere med din fakturaadresse som utgangspunkt. Selger har ansvar for varen inntil du har fått varen i din besittelse.

Etter at du har mottatt varen må du snarest mulig undersøke at leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Du må også undersøke om varen er blitt skadet under transport, eller ellers har feil eller mangler. Dersom dette skulle være tilfelle, må du snarest mulig kontakte oss. Ta vare på både varen og emballasjen til saken er ferdig behandlet og du har fått tilbakemelding.

Bruksanvisning for SMARTVVB følger med i emballasjen.

f. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre på et kjøp, ved at du senest 14 dager etter at du har mottatt varen gir melding om dette som beskrevet under. Angreretten gjelder for varer. Hvis du angrer på kjøpet ditt og det ikke har gått mer enn 14 dager siden du mottok pakken, så kan du returnere den kostnadsfritt. Det er viktig å huske at emballasjen må brytes med minst mulig skade. Last ned returseddel her og lever varen på nærmeste postkontor.

Når vi har mottatt varen på lager, så vil beløpet for varen bli kreditert med Vipps.

øvrige begrensninger i angreretten følger av lov om angrerett.

g. Forsinket leveranse

Dersom varen er ikke levert, eller leverer den for sent i henhold til avtalen, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse eller kreve erstatning.

Ved forsinkelse må krav rettes til Selger innen rimelig tid.

h. Reklamasjon og garanti

Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget den, gi Selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Fristen for å reklamere er allikevel ikke kortere enn to måneder fra det tidspunkt da du oppdaget mangelen. Reklamasjon må uansett senest skje to år etter at du overtok varen. Dersom varen eller deler av den ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre, er den seneste fristen for å reklamere fem år. Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Reklamasjonen må meldes skriftlig til Selger. Du vil få en bekreftelse fra Selger når henvendelse om reklamasjon er mottatt.

Dersom det foreligger en feil eller mangel ved varen som ikke skyldes deg eller forhold på din side, og dersom du har reklamert innen oppgitte frister, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6:

1. holde hele eller deler av kjøpesummen tilbake (hvis den ikke allerede er betalt)
2. under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering
3. under visse forutsetninger kreve prisavslag
4. under visse forutsetninger kreve erstatning
5. kreve heving, dersom mangelen ikke er uvesentlig (det er normalt en forutsetning for heving at varen returneres i samme stand og mengde, jf. forbrukerkjøpsloven § 51)

Dersom det ikke foreligger en feil eller mangel, kan Selger bare kreve betaling for undersøkelser som har vært nødvendige for å avgjøre om det foreligger en feil eller mangel, og betaling for reparasjon av varen, dersom Selger har gjort deg uttrykkelig oppmerksom på at du selv må dekke slike kostnader, jf. forbrukerkjøpsloven § 30.

Hvis du på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre feil eller mangel ut over det som måtte være avtalt med Selger, vil Selger ikke dekke disse utgiftene.

Selger forbeholder seg retten til å avvise en reklamasjon dersom det viser seg at varen ikke har feil eller mangel i henhold til gjeldende forbrukerlovgivning. Varen trenger ikke å sendes i retur.

i. Retningslinjer for personvern

Ved å akseptere våre salgsbetingelser gir du også ditt samtykke til at vi kan oppbevare og behandle dine personopplysninger.

j. Salgspant

Selger har salgspant i leverte varer som sikkerhet for kjøpesummen. Dette inkluderer renter og omkostninger og gjelder inntil disse er betalt i sin helhet, jfr. pantelovens § 3-14 flg.

k. Ekstraordinære forhold

Selger er kun ansvarlig for verditap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis selger godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor selgers kontroll, og som vi ikke med rimelighet kunne forvente å unngå eller overvinne følgene av.

Selger er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Selgers side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

l. Endring av vilkårene

Selger forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene, blant annet som følge av endringer i lovgivning.

m. Force majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet partene ikke kan råde over, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punktet, er Selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller.

n. Tvister og lovvalg

Tvister i anledning betingelsene og tilhørende bestemmelser, samt tvister som ellers angår handel på Gudbrandsdalsenergi eller smartvvb.no nettsider følger norsk rett og hører inn under de ordinære tvisteløsningsorganer og domstoler. Dersom det ikke lykkes å komme til enighet vedtas Oslo tingrett som verneting.

Dersom du ønsker å klage over en vare eller tjeneste kjøpt hos oss, kan du inngi klage til forbrukerrådet eller via EUs nettplattform for tvisteløsning (ODR-portalen). Forbrukerrådet er et statlig forvaltningsorgan som veileder forbrukere og megler i tvister mellom forbruker og næringsdrivende.

Forbrukerrådet
Fred Olsens gate 1
0152 Oslo
www.forbrukerradet.no

ODR-portalen er en nettbasert klageportal levert av EU-kommisjonen som gir tilgang til tvisteløsningsverktøy. Det er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land.

ec.europa.eu